Požární ochrana

Návrhy činností v těchto oblastech požární hrany:

  

- oblast I. - technicko organizační činnost v oblasti požární ochrany

  (poradenství a řízení PO, zpracování dokumentace, školení)

- oblast II. - kontroly zařízení pro zásobování požární vodou

- oblast III. - kontroly hasicích přístrojů

- oblast IV. - údržba hasicích přístrojů

- oblast V. - prodej technických prostředků požární ochrany

 

    Navrhované služby zahrnují zejména plnění povinností uložených právnickým osobám a fyzickým podnikajícím osobám zákonem ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o PO), vyhláškou MV č. 246/2001 Sb., vyhláška o požární prevenci (dále jen vyhláška) a dalších souvisejících předpisů, které jsou právnické a fyzické podnikající osoby povinny plnit prostřednictvím osoby odborně způsobilé, technika požární ochrany nebo preventisty požární ochrany, včetně nadstandardních služeb v oblasti požární ochrany.

      Jedná se zejména o  začlenění provozované  činnosti podle míry požárního nebezpečí do jedné ze tří kategorií:

- bez požárního nebezpečí

- se zvýšeným požárním nebezpečím

- s vysokým požárním nebezpečím

na jejichž základě se dále odvíjí rozsah plněných povinností.

 

     V případě provozování činností bez zvýšeného požárního nebezpečí jsou právnické a fyzické podnikající osoby dále povinny zabezpečit např.:

 - obstarávání věcných prostředků požární ochrany, provádění nebo zajišťování jejich kontrol a oprav (hasicí přístroje, hydrantové a hadicové systémy, elektrická požární signalizace atd.). Kontroly hasicích přístrojů, požárního vodovodu, nádrží, uzávěrů atd. se provádí nejméně jednou za rok,

- označování pracoviště a ostatních míst bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny, (viz. Nařízení vlády č. 11/2002 Sb.),

zabezpečit pravidelné kontroly dodržování předpisů o požární ochraně, včetně vedení požární knihy a spolupráce na odstranění zjištěných závad.

 

      V případě provozování činností se zvýšeným požárním nebezpečím je dále nutno provést:

- stanovení organizace zabezpečení požární ochrany formou organizační směrnice, organizačních pokynů nebo nařízení,

- stanovení podmínek požární bezpečnosti provozovaných činností,

- zpracování dokumentace požární ochrany v rozsahu:

- požární řád,

- požární poplachové směrnice,

- požární evakuační plán,

- dokumentace zdolávání požárů,

- řád ohlašovny požárů,

- tématické a časové plány školení zaměstnanců a odborné přípravy zaměstnanců zařazených do preventivní požární hlídky,

- školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně

- odborná příprava preventisty požární ochrany,

- odborný příprava zaměstnanců zařazených do preventivní požární hlídky,

- školení zaměstnanců o požární ochraně a zaměstnanců hlídací služby se provádí v případě zájmu klienta.

 

      Při provozování činností s vysokým požárním nebezpečím se dále zpracovává posouzení požárního nebezpečí z hlediska ohrožení osob, zvířat a majetku požárem.

 

Kontakt:

Bc. Miroslav Mořický, MBA
Svatoplukova 1200
698 01 Veselí nad Moravou
tel.: 608814848
miroslav@moricky.cz
IČ: 48841528, DIČ: CZ6601140854
 
Miroslava Mořická, MBA
tel.: 608815539
moricka@moricky.cz