Bezpečnost práce

 

    1. Úvod

 Předkládáme Vám návrh projektu zajištění činností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v podmínkách Vaší firmy.

     2. Systém zajištění BOZP

 Naplnění zákonných povinností zaměstnavatele v předmětné oblasti navrhujeme realizovat formou jednotného Systému zajištění BOZP zpracovaného a plněného s ohledem na charakter firmy. Pojem jednotný systém značí nenásilné přivedení jednotlivých řídících článků k plnění jejich zákonných povinností za podpory odborně způsobilé osoby, včetně plnění konkrétních úkolů.

     3. Způsob zajištění

 Činnost v předmětné oblasti bude poskytovány se zřetelem na zákonné normy a na základě loajality vůči firmě, formou dodavatelské služby.

     4. Rozsah a odměna za činnosti

 Návrh počítá s rozsahem prací potřebných k zajištění bezpečnostního standartu ve Vaší firmě.

 Odměna za poradenskou činnost bude předběžně projednána při osobním jednání. Tento bod 4. lze považovat za otevřený pro další jednání na základě zjištěných zkušeností a dosažených výsledků v průběhu spolupráce.

     5. Základní body projektu

 I. SYSTÉM ZAJIŠTĚNÍ BOZP

 II. PRVNÍ A NÁSLEDNÉ KROKY

     6. Závěr

 Navrhovaná forma spolupráce se opírá o v praxi prověřený systém zajištění činností v oblasti BOZP, používaný od roku 1992, mimo jiné ve firmách.

Železárny Veselí nad Moravou

Železárny  Hrádek

Železárny Chomutov

Noval Kladno

Unikov Bzenec

Alnus Strážnice

MEBA Veselí nad Moravou

Šrot Morava Veselí nad Moravou

Veselská stavební Veselí nad Moravou

Asaneli Veselí nad Moravou

Pneu Plus Sudoměřice

Město Veselí nad Moravou

Město Strážnice

Obchodní akademie Střední odborná škola Veselí nad Moravou

ZŠ Bzenec

Obec Tvarožná Lhota

Obec Radějov

Hesco Zlín

interStroj Veselí nad Moravou

Miroslav Pilčík Blatnice

G.A.S. Hodonín

Zábojník Veselí nad Moravou Veselí nad Moravou

SCHMOLZ + BICKENBACH Kladno

Marián Digoň - agentura práce, Veselí nad Moravou

Metal Trend Veselí nad Moravou

Vesbyt Veselí nad Moravou

DAT Uherské Hradiště

EGW Cranes Uherské Hradiště

Metal - kov CZ Uherské Hradiště

T Machinery Ratíškovice

Marver Hodonín

Montgas Hodonín

Neochem Plus Šardice

ZP Mikulčice

MWG Bzenec

Merio Polešovice

Adámek a Orel Strážnice

Vojtěch Kostelanský Hroznová Lhota

Agro Vnorovy

a další

Základem pro práci jsou taktéž pracovní zkušenosti získané v letech 1985 - 2001 ve firmě Železárny Veselí a.s. aplikované na předmětný jednotný systém řízení BOZP.

I. SYSTÉM ZJIŠTĚNÍ BOZP

Ve firmě bude zaveden jednotný systém řízení a plnění zákonných povinností firmy v oblasti BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při praci) tak, jak ukládá ZP (Zákoník práce), v rozsahu daném prováděcími předpisy.

 Systém je řazen do těchto základních bodů - oborů, oblastí a složek:

 1. Administrativa, korespondence, písemnosti
 2. SOD (státní odborný dozor)
 3. Zdravotní péče
 4. Úrazovost
 5. OOPP (osobní ochranné pracovní prostředky)
 6. Osvědčení (odborná způsobilost firmy i zaměstnanců)
 7. Školení BOZP
 8. Vlastní kontrolní činnost
 9. VTZ (vyhrazená technická zařízení)
 10. Stroje, zařízení
 11. Pracoviště
 12. Legislativa
 13. PO
 14. Místní provozně bezpečnostní předpisy (dokumentace od výrobce)

 (výčet nemusí být nutně konečný a neměnný)

K jednotlivým bodům:

ad 1. Administrativa, korespondence, písemnosti

řeší řízení a evidenci obecné administrativy oblastí BOZP, nespadající do dále uvedených specifických oborů

ad 2. SOD (státní odborný dozor)

v souladu se Zákonem o státním dozoru řeší styk s orgány státního dozoru, eviduje rozhodnutí (i případné zahájení správního řízení) dozoru, včetně naplnění zákonných povinností ze strany firmy

ad 3. Zdravotní péče

v souladu se ZP, v rozsahu daném dalšími předpisy řeší mimo jiné:

zdravotní způsobilost zaměstnanců firmy

řešení krizových situací ("havarijní plán")

organizaci pracovně lékařské služby

plánování ozdravných opatření

ad 4. Úrazovost

v souladu s NV č. 201/2010 Sb. v platném znění řeší evidenci pracovních úrazů, v návaznosti na určení odpovědnosti za škodu při pracovních úrazech a nemocích z povolání a následné odškodnění

ad 5. OOPP (osobní ochranné pracovní prostředky)

v souladu se ZP  a NV č. 495/2001 Sb. mimo jiné řeší respektive obsahuje:

vytypování rizik a rizikových faktorů na pracovištích

následné zpracování seznamu pro přidělování OOPP a hygienických prostředků

zásady nákupu OOPP schválených akreditovanou zkušebnou

organizaci při výdeji a údržbě OOPP

ad 6. Osvědčení (odborná způsobilost firmy i zaměstnanců)

koordinuje získávání a evidenci (archivaci) potřebných oprávnění firmy i jednotlivých zaměstnanců v jednotlivých oborech, se zřetelem na vyhrazené zaměstnance v návaznosti na ZP mimo jiné obsahuje:koordinuje výchovu všech zaměstnanců

ad 7. Školení BOZP

koordinuje výchovu všech zaměstnanců firmy v oblasti BOZP, od vedoucích zaměstnanců na jednotlivých vstupních zařízeních po řadové technické v návaznosti na ZP  mimo jiné obsahuje:

osnovy vstupních a periodických školení

ověřování znalostí zaměstnanců

určení četností školení u jednotlivých oborů

poučné listy k vytypovaným problematikám

ad 8. Vlastní kontrolní činnost

řeší interní kontrolní systém ve všech předmětných oblastech, v souladu se ZP, s ohledem na:

řídící osu firmy a určení konkrétních odpovědností

způsoby provádění kontrol a jejich evidenci

provádění pravidelných komplexních prověrek

ad. 9. VTZ (vyhrazená technická zařízení)

řeší povinnosti v daných oborech VTZ:

TZ - tlakových zařízení dle vyhl. ČÚBP č. 18/1979 SB. v platném znění 

ZZ - zdvíhací zařízení dle vyhl. ČÚBP č 19/79 v platném znění 

EZ - elektrická zařízení včetně přenosného nářadí dle vyhl. MPSV č. 73/2010 Sb. 

PZ -  plynová zařízení vyhl. ČÚBP č. 21/79 Sb. v platném znění 

v rozsahu s technickými normami obsahuje mimo jiné: 

plány revizí, kontrol, zkoušek 

zápisy z revizí, kontrol, zkoušek 

smlouvy s příslušnými revizními techniky 

ad 10. Stroje, zařízení

určuje zásady bezpečné práce  na strojích a technických zařízeních, v souladu s předmětnými normami, obsahuje mimo jiné:

technologické postupy

návody od výrobce

plán kontrol technického stavu

ad 11. Pracoviště

určuje zásady bezpečné práce na vybraných pracovištích, v souladu s předmětnými technickými normami, obsahuje mimo jiné:

zhodnocení rizik na pracovištích, zpracování návrhu seznamu rizikových pracovišť

předání pracovišť a stavenišť

příkazy ke svařování v nebezpečném prostředí (příkaz "S")

postupy pro montáže a demontáže vybraných celků

ad 12. Legislativa

tato oblast obsahuje interní legislativu zpracovanou na podmínky firmy

ad 13. PO

oblast obsahuje nezbytnou část zákonných povinností firmy v oblasti PO dotýkajících se oblasti BOZP

ad 14.  Místní provozně bezpečnostní předpisy (dokumentace od výrobce)

zpracování místních bezpečnostních předpisů dle MV č. 378/2001 Sb. v platném znění

II. PRVNÍ A NÁSLEDNÉ KROKY

Inventura náležitostí zaměstnanců, jejich zdravotní a odborná způsobilost, následné zajištění těchto náležitostí.

Inventura interní legislativy, aktualizace, dopracování a její vydání.

Inventura dokumentace ke strojům a technickým zařízením.

Kontrola pracovišť, strojů, technických zařízení a další náležitosti.

Kontrola zajištění technického a hospodářského zázemí (OOPP, pracovně lékařská služba, sociální zařízení, stravování ad., následná organizace).

Zajištění organizace a plnění systému řízení BOZP v jednotlivých oblastech.

Kontakt:

Bc. Miroslav Mořický, MBA
Svatoplukova 1200
698 01 Veselí nad Moravou
tel.: 608814848
miroslav@moricky.cz
IČ: 48841528, DIČ: CZ6601140854
 
Miroslava Mořická, MBA
tel.: 608815539
moricka@moricky.cz