Ekologie

Zajistíme pro Vás naplnění zákonných požadavků v oblastech:

 

A.       Vodního hospodářství

·        Evidence odběru vody a odkanalizování (odběrná místa v areálu);

·        Účast při zajištění dodávky pitné vody (smlouvy, dodatky, objednávky,…);

·        Účast při zajištění odkanalizování (smlouvy, objednávky, rozbory kvality, kontroly, čištění, …);

·        Účast při zajištění platných povolení vodoprávního úřadu (Nakládání s vodami, Provozní řády kanalizace, vodovodu, lakovny, atd.)

·        Zajištění kontrol (2x ročně) objektů, kde se nakládá se závadnými látkami (sklad chemických látek);

·        Zpracování „Oznámení o provedeném měření kvality odpadních vod“ pro vodohospodářský úřad;

·        Účast při zajištění měření kvality odpadních vod v četnosti 2x ročně na výtlaku přečerpávací stanice;

·        Aktualizace právních požadavků (zákon o vodách, související vyhlášky a nařízení vlády);

·        Účast při zajištění dohledu při kontrolách ze strany orgánů státní zprávy; zajištění odstranění neshod z kontrol;

·        Aktualizace vnitropodnikových směrnic (Provozní řády);

 

B.        Ochrany ovzduší

·        Evidence zdrojů znečišťování ovzduší;

·        Účast při zajištění platných povolení z hlediska ochrany ovzduší („Rozhodnutí - Povolení k provozu zařízení“);

·        Účast při zajištění autorizovaných měření na zdrojích ve stanovené lhůtě;

·        Zpracování „Souhrnné provozní evidence“ a  „Oznámení o výpočtu“ pro úřad s rozšířenou působností, odd. ochrany ovzduší;

·        Aktualizace právních požadavků (zákon o ovzduší, související vyhlášky a nařízení vlády);

·        Účast při zajištění dohledu při kontrolách ze strany orgánů státní zprávy; zajištění odstranění neshod z kontrol;

·        Aktualizace vnitropodnikových směrnic (Provozní řády);

 

C.        Nakládání s odpady

·        Vedení provozní evidence odpadů (evidence faktur, svozu dle kódu odpadů, zpracování karet odpadů);

·        Účast při zajištění předání odpadů odběrateli (smlouvy, objednávky, značení ADR…);

·        Účast při zajištění platných povolení (Souhlas k nakládání s odpady, Provozní řád skladu odpadů);

·        V případě nově vzniklého odpadu zajistit platné povolení k nakládání, dodatek smlouvy o zneškodnění, značení, ukládání, evidenci;

·        Zajištění kontrol (1x ročně) objektů, kde se skladují nebezpečné odpady (sklad nebezpečných odpadů);

·        Zpracování „Hlášení o produkci  a nakládání s odpady za rok…“ pro úřad obce s rozšířenou působností (1x ročně do 15.února);

·        Aktualizace právních požadavků (zákon o odpadech, související vyhlášky a nařízení vlády);

·        Účast při zajištění dohledu při kontrolách ze strany orgánů státní zprávy; zajištění odstranění neshod z kontrol;

·        Aktualizace vnitropodnikových směrnic (Provozní řády, Metodické pokyny);

·        Zpracování „Ročního výkazu o produkci odpadů“ pro ČSÚ (březen);

  

D.        Nakládání s obaly

 ·       Zpracování „Výkazu o produkci obalů za čtvrtletí…“ pro Ekokom (vždy do měsíce od skončení čtvrtletí);

·        Aktualizace právních požadavků (zákon o obalech, související vyhlášky a nařízení vlády);

·        Účast při zajištění dohledu při kontrolách ze strany orgánů státní zprávy; zajištění odstranění neshod z kontrol;

  

E.        Nakládání s chemickými látkami

 ·       Vedení evidence chemických látek a přípravků (Bezpečnostní listy, seznam, …);

·        Aktualizace právních požadavků (zákon o chemických látkách a přípravcích, související vyhlášky a nařízení vlády);

·        Účast při zajištění dohledu, při kontrolách ze strany orgánů státní zprávy; zajištění odstranění neshod z kontrol;

·        Aktualizace vnitropodnikových směrnic (Provozní řády, Metodické pokyny);

Kontakt:

Bc. Miroslav Mořický, MBA
Svatoplukova 1200
698 01 Veselí nad Moravou
tel.: 608814848
miroslav@moricky.cz
IČ: 48841528, DIČ: CZ6601140854
 
Miroslava Mořická, MBA
tel.: 608815539
moricka@moricky.cz